Podmínky použití

VÁŽENÍ HOSTÉ, PŘÁTELÉ A GF FAMILY, NÁŠ MILOVANÝ KLUB JE OD 3. 6. 2021 ZNOVU OTEVŘEN.

Celé znění aktuálních vládních nařízení ohledně návštěvy Goldfingers naleznete ZDE. Na základě GDPR jako provozovatel nemůžeme požadovat po našich zákaznících jakékoliv dokumenty.

Zdraví zákazníci, zákazníci s negativním výsledkem testu či s očkováním jsou vždy vítáni. Těšíme se na vás:-)

Instagram a Facebook

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.goldfingers.cz třetími osobami (dále jen "Podmínky").

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek s adresou domovské stránky www.goldfingers.cz  je společnost MISKA RESTAURANTS s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek www.goldfingers.cz  nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek www.goldfingers.cz . Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv MISKA RESTAURANTS s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky www.goldfingers.cz na vlastní riziko. Společnost MISKA RESTAURANTS s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek. MISKA RESTAURANTS s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním www.goldfingers.cz  a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. MISKA RESTAURANTS s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek www.goldfingers.cz  a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. MISKA RESTAURANTS s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s objednávkou služeb společnosti MISKA RESTAURANTS s.r.o. na Stránkách www.goldfingers.cz  mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). MISKA RESTAURANTS s.r.o. jako provozovatel Stránek www.goldfingers.cz  si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů.

Nakládání s daty a osobními údaji

Uživatel své případné osobní údaje poskytuje zcela. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň Uživatel uděluje MISKA RESTAURANTS s.r.o. na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle Zákona ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování (i) pro plnění zákonných povinností správce, (ii) pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., (iii) pro marketingové obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.

Uživatel souhlasí s tím, aby jím případně poskytnuté osobní údaje byly MISKA RESTAURANTS s.r.o.  poskytnuty subjektům, které jsou vůči MISKA RESTAURANTS s.r.o. v právním postavení propojených osob, a spolupracovníkům MISKA RESTAURANTS s.r.o.

 Dále ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, Uživatel uděluje MISKA RESTAURANTS s.r.o. . výslovný souhlas se zasíláním novinek, marketingových materiálů, informací a obchodních nabídek z oblasti finanční formou elektronické pošty ze strany MISKA RESTAURANTS s.r.o.  Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Uživatel prohlašuje, že veškerá poučení, poskytnuté informace, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a nakládání s nimi, jakož i veškeré další informace, sdělení a udělená oprávnění jsou platná a účinná. Uživatel svým souhlasem s těmito Podmínkami vyjadřuje s těmito svůj souhlas a potvrzuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil, těmto rozumí a souhlasí s nimi.

Pokud při užívání Stránek www.goldfingers.cz  poskytne Uživatel MISKA RESTAURANTS s.r.o. Údaje, nebude MISKA RESTAURANTS s.r.o. tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto Podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu Uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách www.goldfingers.cz , dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách Portálu včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele, čehož si je Uživatel vědom a s čímž souhlasí.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách www.goldfingers.cz . MISKA RESTAURANTS s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od data spuštění stránek.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY WWW.GOLDFINGERS.CZ

více info
CAPTCHA
Ochrana před spamem
Adresa

MISKA RESTAURANTS s.r.o.
Václavské nám. 5, Praha 1
(Hotel Ambassador)

mapa

tel.: +420 739 123 123
reservations@goldfingersprague.com

Otevírací doba

Neděle – Čtvrtek
20:00 – 5:00

Pátek a Sobota
20:00 – 6:00